e2s-is-family-signals-and-call-points.png

E2S - IS Family signals and call points

The E2S Ex ia intrinsically safe IS family of signals and call points features devices certified to FM, IECEx and ATEX standards for use in Zone 0 and Class I Div 1 environments. From the compact IS-mini family, the industry standard IS-A105N alarm horn, the LM6 aluminium version IS-D105, SIL2 compliant call points and panel mount indicators – a globally accepted solution for fire or process control signaling and activation.

Dòng Nút nhấn khẩn và tín hiệu báo động IS của E2S đều đạt các tiêu chuẩn FM, IECEx và ATEX để sử dụng trong môi trường Zone 0 và Class I Div  phù hợp  cho tính năng báo hiệu và kích hoạt điều khiển quá trình hoặc báo động hỏa hoạn.

Dòng IS bao gồm các phiên bản : IS-mini nhỏ gọn, còi báo động IS-A105N tiêu chuẩn công nghiệp, phiên bản nhôm LM6 IS-D105, thiết bị báo động khẩn cấp chủ động  tuân thủ SIL2 và chỉ báo gắn bảng điều khiển .

Còi báo động mini – E2s - IS-mA1- IS-minialarm

The IS-mA1 is a compact, 100dB(A) alarm sounder. Approvals include ATEX, IECEx and GOST-R for Zone 0 applications and FM approval for Class I Division 1 and Class I Zone 0 applications.

E2s - IS-mA1 là dòng thiết bị âm thanh báo động nhỏ gon  ở mức 100dB(A) . Còi báo động IS-mA1 đều có các chứng chỉ ATEX, IECEx and GOST-R  dùng được cho Zone 0  & chứng chỉ  FM cho khu vực Class I Division 1 &  Class I – Zone 0

Đèn báo hiệu  e2S - IS-mB1- IS-minialite

The IS-mB1 is a compact beacon with an array of six high output L.E.D’s. Approvals include ATEX, IECEx and EAC Ex for Zone 0 applications and FM approval for Class I Division 1 and Class I Zone 0 applications.

Đèn báo hiệu  e2S - IS-mB1 là dòng đèn báo hiệu nhỏ gon với  1 dãy 6 đèn LED hiệu suất cao.

Đạt chứng chỉ ATEX, IECEx and EAC Ex  dùng được cho Zone 0  & chứng chỉ  FM cho khu vực Class I Division 1 &  Class I – Zone 0

Còi báo động  kèm đèn  E2S - IS-mC1- IS-minialert

The IS-mC1 is a compact combined 100dB(A) alarm sounder and L.E.D. beacon – only one Zener barrier or galvanic isolator required to run both sounder & beacon or alternatively the unit can be operated as individual signals.

IS-mC1 là dòng âm thanh báo động ở mức 100dB (A) nhỏ gọn kèm  đèn báo hiệu L.E.D - chỉ cần một thanh chắn Zener hoặc bộ cách ly điện để chạy cả còi báo & đèn báo hiệu hoặc cách khác, thiết bị có thể được vận hành như các tín hiệu riêng lẻ.